5 נושאים שחשוב לזכור לקראת ינואר 2017 שישפיעו על תנאי ההעסקה של עובדים ומעסיקים

מאת: דוד קרמר, מנכ"ל גמא פיננסים

החל מתאריך : 01/01/2017 יכנסו לתוקף שורה של הסכמים הצפויים להשפיע על תנאי ההעסקה של עובדים ומעסיקים רבים במשק.  שינויים אלו ממשיכים תהליכים שהתחילו כבר במהלך שנת 2016.

הגדלת הפקדות בחיסכון הפנסיוני

בינואר 2017 יכנס לתוקף חלקו השני של צו ההרחבה להגדלת ההפקדות במשק

רכיב

  ינואר 2016  

  דצמבר 2016  

  ינואר 2017  

הפקדות עובד

5.5%

5.75%

6.0%

  הפקדות מעסיק  

6.0%

6.25%

6.5%

פיצויים

6.0%

6.0%

6.0%

בהתאם לצו ההרחבה גדלו ההפקדות לחיסכון פנסיוני ביולי 2016

תשלום המעסיק לרכיב תגמולים עלה ל- 6.25% משכר העובד

הניכוי מהעובד לרכיב תגמולים עלה ל-5.75% משכר העובד

תשלום המעסיק לרכיב פיצויים – לא יפחת מ- 6% משכר העובד, במידה וקיים צו הרחבה ענפי אזי יש להתייחס לאחוזי ההפרשה המצוינים בצו.

בינואר 2017  – תשלום המעסיק לרכיב תגמולים יגדל ל- 6.5% משכר העובד;

הניכוי מהעובד לרכיב תגמולים יגדל ל- 6% משכר העובד ;

תשלום המעסיק לרכיב פיצויים – לא יפחת מ- 6% משכר העובד

הגדלת ההפקדות חלה עם כל המוצרים הפנסיונים, קרן פנסיה קופת גמל וביטוח מנהלים. מעסיק המפקיד לביטוח מנהלים נדרש לרכוש ביטוח אבדן כושר עבודה על 75% מהשכר הפנסיוני גםםם במידה והתעריף לרכישת ביטוח זה עולה על האחוזים שנקבעו בצו ההרחבה וזאת עד תקרת  2.5%. 

דיווח למוצרים הפנסיונים במבנה אחיד

בשנת 2016 החלו מעסיקים להם יותר מ- 100 עובדים להעביר דיווח חודשי על המוצרים הפנסיונים של עובדיהם במבנה אחיד ודיגיטלי אותו הגדיר האוצר. המבנה האחיד בא לקבוע שורה של כללים חדשים באופן הדיווח החודשי לגופים המוסדיים. בכוונת האוצר הייתה להחיל הנחיות אלו גם על מעסיקים קטנים יותר החל מיולי 2016.

בעקבות הקשיים בישום ההנחיות בקרב המעסיקים, הגופים המוסדיים והגופים העוסקים בדיווח נדחה יישום ההנחיות עבור מעסיקים להם יותר מ- 50 עובדים לינואר 2017. החל מינואר 2017 מעסיקים להם יותר מ- 50 עובדים ידרשו אף הם לדווח במבנה דיגיטלי אחיד. את הדיווח ניתןןן להעביר באמצעות המסלקה הפנסיונית או באמצעות גורמים מתפעלים שונים ובהם סוכני ביטוח או לשכות שכר.

דיווח למוצרים הפנסיונים במבנה אחיד

בשנת 2016 החלו מעסיקים להם יותר מ- 100 עובדים להעביר דיווח חודשי על המוצרים הפנסיונים של עובדיהם במבנה אחיד ודיגיטלי אותו הגדיר האוצר. המבנה האחיד בא לקבוע שורה של כללים חדשים באופן הדיווח החודשי לגופים המוסדיים. בכוונת האוצר הייתה להחיל הנחיות אלו גם על מעסיקים קטנים יותר החל מיולי 2016.

בעקבות הקשיים בישום ההנחיות בקרב המעסיקים, הגופים המוסדיים והגופים העוסקים בדיווח נדחה יישום ההנחיות עבור מעסיקים להם יותר מ- 50 עובדים לינואר 2017. החל מינואר 2017 מעסיקים להם יותר מ- 50 עובדים ידרשו אף הם לדווח במבנה דיגיטלי אחיד. את הדיווח ניתןןן להעביר באמצעות המסלקה הפנסיונית או באמצעות גורמים מתפעלים שונים ובהם סוכני ביטוח או לשכות שכר.

עלויות תפעול בתחום הפנסיוני :

החל מתאריך : 01/01/2017 מחויב כל מעסיק בתשלום עבור שירותי תפעול לסוכן הביטוח שלו בגין אחת מהפעולות הבאות :

 הפקדת כספים עבור העובדים לגוף מוסדי.

 העברת מידע אגב הפקדת הכספים הנ"ל.

 טיפול במשוב לבקרה על הפקדת הכספים לגוף המוסדי.

סוכן הביטוח אשר עוסק גם בשיווק פנסיוני כלומר מצרף עובדים לתוכניות הפנסיה השונות

(כולל ביטוחי מנהלים וקרנות השתלמות) וגם מספק שירותי תפעול באחד מהמקרים  המופיעים לעיל, זכאי על פי חוק (חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים אשר שונה במסגרת  חוק ההסדרים 2015) לתשלום הבא מכל מעסיק לפי הגבוה מבין השניים :

 0.6% מסך התשלומים שהעביר המעסיק בגין כל עובד בכל חודש + מע"מ.

 10.5 ₪ + מע"מ בגין כל עובד.

התשלום אשר ישולם ע"י המעסיק (דמי סליקה) יקוזזו מעמלת הסוכן אשר משולמת ע"י

חברת הביטוח או בית ההשקעות ויועברו לחיסכון של כל עובד בהתאם.

בנוסף, בעסק בו ניתנים גם שירותי שיווק וגם תפעול ע"י אותו הסוכן, יתבצע מכרז פנסיוני  לבחירת קרן פנסיה כברירת מחדל בהתאם לתקנות.

אדגיש כי ניתן לקבל שירותי תפעול מגורם חיצוני (אשר אינו הסוכן המשווק) בעלויות   מוזלות משמעותית, ניתן ומומלץ להתייעץ עימנו בנושא.

העלאת שכר המינימום

בעקבות הסכם קיבוצי, שנחתם בין ההסתדרות החדשה לבין נשיאות הארגונים העסקיים, תוקן חוק שכר מינימום, ונקבעה בו העלאה של שכר המינימום בשלוש פעימות:

  • ב-1 באפריל 2015 עלה שכר המינימום ל-4,650 ש"ח לחודש.
  • ב-1 ביולי 2016 עלה שכר המינימום ל-4,825 ש"ח לחודש.
  • ב-1 בינואר 2017 יעלה שכר המינימום פעם נוספת ל-5,000 ש"ח לחודש. (26.88 שקלים לשעת עבודה)

הגדלת שכר המינימום משפיעה רק על עובדים המרוויחים שכר זה ולא משפיעה על יתר העובדים במשק.

תיקון חוק חופשה שנתית

הכנסת אישרה את הצעת חוק לתיקון חוק חופשה שנתית, במסגרת התיקון תינתן תוספת של עד 2 ימי חופשה למכסת ימי החופשה השנתית של עובדים בוותק של שנה עד 4 שנים, כך שעובדים  אלו יהיו זכאים ל-16 ימי חופשה סך הכל.

משמעות התיקון בפועל היא כי עובדים אשר מועסקים 5 ימי עבודה בשבוע יהיו זכאים ל- 12 ימי חופשה בשנה במקום 10 ימים לעובדים בוותק שנה עד שנתיים ובמקום 11 ימים לעובדים בוותק שלוש עד ארבע שנים כפי שקיים היום.

זקיפת הימים לזכותו של העובד תיעשה גם היא בשתי פעימות.

הראשונה בת יום אחד בתאריך ה- 1.7.16

השנייה בת יום נוסף בתאריך ה- 1.1.2017