פעילות המועצה וההתאחדות

הנהגת מלחמת חורמה כנגד מפרי חוק – הגברת האכיפה ע"י משרד התחבורה ומשטרת התנועה, הטלת אחריות פלילית על משלח המטען ועוד.

דגשים בארגון ותפעול ענף ההובלה – יישום תכנית חדשה להכשרת הנהג, דאגה לתנאי העסקת הנהגים והבאת המדינה לאימוץ תקינה אירופאית במכלול התחומים: רכב, נהג, תשתית.

פתיחת חסמים בענף ההובלה – טיפול במשבר המחסור בנהגים, פתיחת חסמי רגולציה כגון המרב"ד.

הגברת הבטיחות בכבישים – טיפול באופן ההעסקה והפיקוח על קציני הבטיחות, שינוי תקנת שעות עבודה ומנוחה, התאמת תקנה 85 לתנאי הדרך החדשים, קידום טכוגרף דיגיטלי לצד הגדלת השקעות בתשתיות דרכים בטיחותיות – שוליים תקינים, מפרצי חנייה וחניונים, יישום המלצות ועדת סגיס ועוד.

פעילות שוטפת מול נמלי הים – קביעת תשתית ארגונית לתאום השרשרת הלוגיסטית בנמלים, היערכות לפתיחת הנמלים החדשים ובכלל זה דרכי גישה וכו'.

טיפול בהשפעות כלכליות על ענף ההובלה – היערכות לכניסת תחליפי אנרגיה להנעת רכבים (הנעה בחשמל),  מאבק בביטול הישבון הבלו על הסולר, המשך תחרות חופשית לצד שמירה על הבטיחות, הקטנת השתת הוצאות על הענף ועוד.