פעילות אגף מטענים בימי הקורונה

26.03.2020 | 12:29

להלן מספר הודעות ממשרד התחבורה בנוגע לפעילות אגף מטענים בתקופת משבר הקורונה:

1. תוקף בדיקת מעבדה למכלית המובילה חומר מסוכן שהיה אמור לפוג בין התאריכים י”ד באדר התש”ף (10 במרס 2020) עד יום ט”ז בסיוון התש”ף (10 במאי 2020) הוארך עד חודשיים ממועד תום תוקף בדיקת המעבדה הקודמת.

2. תוקף תסקיר בדיקה שנתן בודק מוסמך לפי פקודת הבטיחות בעבודה לאבזר או למכונת הרמה שהיה אמור לפוג בין התאריכים י”ד באדר התש”ף (10 במרס 2020) עד יום ט”ז בסיוון התש”ף (10 במאי 2020) הוארך בחודשיים נוספים אלא אם כן בוטל או הותלה לפני תום התקופה לפי כל דין.

3. אחראי על הניהול המקצועי שנרשם לקורס, או שקורס ההכשרה שלו הופסק, ועומד בדרישות חוק שירותי הובלה, יקבל תוקף זמני עד לחודש יוני 2020.

4. הכשרות נהגי חומרים מסוכנים בסיסיות יבוצעו בכיתות של עד 9 תלמידים.

5. תוקף היתר נהג חומרים מסוכנים שהיה אמור לפוג בין התאריכים י”ד באדר התש”ף (10 במרס 2020) עד יום ט”ז בסיוון התש”ף (10 במאי 2020) הוארך עד לחודש יוני 2020.

6. קורסים בסיסיים עבור אחראי בטיחות יבוצעו בכיתות של עד 9 תלמידים. קורסי ריענון ידחו עד להודעה חדשה.

7. ניתן להגיש בקשות בנושא מטענים במייל mitanim@mot.gov.il. זמן המענה המשוער יעמוד על שלושה ימי עבודה.

8. מיום ראשון (22.3.20) תותר תנועת משאיות וכלי רכב כבדים, בכבישי הדרום (כביש 232, 241 ו- 234), המובילים למעבר כרם שלום ברצועת עזה, בכל שעות היום והלילה.

9. תוקף חתימת קצין בטיחות על רישיון מוביל הוארכה עד 90 ימים ממועד מילוי הטופס האחרון שבוצע על ידו לפני ה- 23 במרץ 2020 או עד ל-1 ביוני 2020, לפי המוקדם מבניהם.

פעולות בתחום המטענים שניתן לבצען באמצעות הדוא”ל:

 • אישור רישום ראשוני למכלית חומ”ס / רכב חלוקת גפ”מ
 • בקשה למוביל חדש
 • הוספת / הורדת רכב
 • הוספת / הורדת כח אדם
 • עדכון מעבדה
 • אישור בלו
 • העברת בעלות
 • אריזות חומ”ס
 • עדכון קורסים
 • הוספת / ביטול חומ”ס לרכב
 • אישור שינוי מבנה

בקשות אלה יש לשלוח באמצעות מייל לכתובת mitanim@mot.gov.il בצירוף טפסים שניתן להוריד באתר משרד התחבורה https://www.gov.il/he/service/carrier_license_application