חוקים, תקנות ופסקי דין

טבלת שכר מינימום מעודכנת לאפריל 2023

חוזר עו"ד יונתן פסי להסכם קיבוצי בענף ההובלה – 13.6.21

הסכם קיבוצי בענף ההובלה – 13.6.21

תקנות הסכמים קיבוציים (תשלום דמי טיפול ארגוני-מקצועי לארגון מעבידים), תשל"ז-1977

 

פסק דין 3.11.16 פרידנזון – פרמיה במקום שעות נוספות: חלק ב'

הסכם קיבוצי חתום – 5.2.2013

תיקון להסכם הקיבוצי – ביטוח אובדן כושר עבודה עיסוקי (6.8.15)

הסכם קיבוצי חתום – 12.1.2017

שינויים בשיעור ההפקדות הפנסיוניות ובשכר המינימום במשק

טבלת שכר מעודכנת בהתאם לשינוי בשכר המינימום

חוק שירותי הובלה, התשנ"ז 1997

תקנה 85 – הובלת מטען

תקנה 86 – הובלת חומר נשפך

תקנה 87 – הובלת חומר מסוכן

תקנה 88 – סימון קצה של מטען חורג

תקנה 89 – סמכויות שוטרים

תקנה 313 (א') (3) – מידת אורך כולל של רכב

תקנה 314 (בי) – טבלת עומסים מותרים

דרישות משרד התחבורה להובלת חומרים מסוכנים

נוהל אישור רישום אריזות לחומרים מסוכנים המיוצרים בארץ

נוהל רישום אריזות מיובאות לחומרים מסוכנים

דרישות חובה לביצוע רענון לקורסי אחראי בטיחות לשינוע חומרים מסוכנים

נוהל ADR – דרישות תכנון לרכב המוביל חומרים מסוכנים

תקנה 168 – שעות נהיגה