החלטת ממשלה מיום 21.9.20 – המשך מענקים בגין התקופה הקרובה

השלכותיו של הסגר הנוכחי על בעלי עסקים רבים כבר ניכרים ונכון לרגע זה אין עדיין מועד סיום ידוע.

ביום 21.9.20 יצאה החלטת ממשלה להמשך מענקים בגין התקופה הקרובה. החקיקה הסופית, אשר צפויה להתקבל בקרוב.

החלטת הממשלה כוללת ארבעה נושאים עיקריים:

מענק השתתפות בהוצאות הקבועות
בחינת התנאי לזכאות למענק להשתתפות בהוצאות הקבועות עבור חודשים ספטמבר-אוקטובר 2020 תיקבע לפי ירידת מחזורים של לפחות 25% (40% עד אוגוסט). לשר האוצר ניתנת הסמכות להאריך את ההוראה הנ"ל עד לינואר-פברואר 2021 (במיוחד, עבור אלו שעובדים בשיטת "שוטף פלוס").
כמו כן, מוצע לתת מקדמה בגובה 50% עבור חודשים ספטמבר – אוקטובר 2020. גובה המקדמה ייקבע לפי המענק שקיבל העוסק עבור מרץ-אפריל או מאי-יוני, לבחירתו.

גביית חובות בשל מענקים ששולמו ביתר
מוצע כי ייקבע מנגנון קיזוז של יתרות זכות ברשויות המס השונות אל מול מענקים ששולמו ביתר. כמו כן, מוצע להחיל את הנ"ל גם על שאר המענקים לעצמאיים ולשכירים בעלי שליטה.

תיקון חוק מענק לעידוד התעסוקה (הוראת השעה)
מוצע לתקן את החוק הנ"ל ולקבוע הקלות לחודש ספטמבר 2020. 
המשמעות הינה שלא ינוכו ממצבת העובדים, לצורך חישוב המענק, העובדים שהוצאו לחל"ת, ובתנאי שעבדו בספטמבר 15 ימים לפחות. כמו כן, מוצע להקטין את גובה השכר המזערי שנדרש שהמעסיק ישלם לעובד, כתנאי לקבלת המענק, מסך של 2,500 ש"ח, לסך של 1,400 ש"ח.

מענק סיוע לעסקים בעד המשך העסקת עובדים (מענק שימור עובדים)
תנאים לקבלת המענק:
א. מחזור עסקאותיו של העוסק בשנת 2019 עולה על 18,000 ש"ח ואינו עולה על 400,000,000 ש"ח.
ב. מחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות (ספטמבר-אוקטובר 2020) נמוך ב-25% ממחזור העסקאות בתקופת הבסיס (ספטמבר-אוקטובר 2019).
ג. הירידה הנ"ל היא בשל השפעת נגיף הקורונה.
ד. ספריו לא נפסלו בשנת 2019.
ה. העוסק הגיש דוחות תקופתיים למע"מ.
ו. העוסק לא קיבל מענקי תעסוקה מכוח חוק מענק עידוד התעסוקה, או שלא קיבל כספים לצורך עידוד התעסוקה מרשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה.
סכום המענק ייקבע לפי מכפלת 5,000 ש"ח לכל עובד מזכה (על כך אוציא פירוט בנפרד).

כאשר תושלם החקיקה, ניתן יהיה להגיש בקשה החל מיום 15.11.20.

בנוסף, היום שר האוצר ישראל כ״ץ הנחה את אנשי משרד האוצר לגבש תכנית לסיוע מוגבר בחודשים הקרובים לעצמאים ולמובטלים וזאת עקב התמשכות הסגר והפגיעה הקשה הצפוייה בעצמאים ובעסקים, ויציאת עובדים רבים לחל״ת.

התוכנית תכלול תוספת מקדמות וסיוע נוסף לעצמאים ולעסקים בדרכים שיגובשו, ומענקים חודשיים תוספתיים בסך אלפי שקלים למובטלים בעלי שכר נמוך, עד לגובה תקרה שתקבע, שנמצאים תקופה ממושכת בחל״ת, או הוצאו כעת לחל״ת. 

העיקרון המנחה יהיה כי במידה והסגר יסתיים קודם לסיום תקופת הזכאות למענק הנוסף, כפי שתקבע, יוכל העובד לחזור למקום עבודתו ומענק הזכאות ישולם לו כתוספת שכר תוך כדי עבודתו. 

התוכנית תבוא בנוסף למענקים הקבועים שניתנים במסגרת רשת הביטחון הכלכלית והמענקים לשימור עובדים שניתנו למעסיקים שישמרו את העובדים במקום עבודתם ודמי האבטלה המשולמים לכל מובטל עד אמצע השנה הבאה והמענקים למקבלי מס הכנסה שלילי, שכבר החלו להיות משולמים. 

התכנית תובא לאישור בימים הקרובים ולאחר מכן יש להמתין להשלמת החקיקה.

מובא לידיעתכם,
הנהלת מועצת המובילים.