הודעה למובילים מרשות החירום הלאומית – אישורי מעבר לעובדים חיוניים

24.03.2020 | 14:00