הבהרה מלשכת המסחר לגבי אישורי מעבר ונסיעות עבודה ועדכוני רגולציה שוטפים הקשורים למשבר

29.03.2020 | 14:51

נכון להיום 29.3.2020 לכתיבת שורות אלה, כל מקום עבודה, שתחום פעילותו נכללבתוספת לתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש”ף-2020, לרבות מקומות עבודה התומכים באותם תחומי פעילויות, רשאי להמשיך בפעילותו הסדירה (בתנאי שצמצם ככל האפשר את מספר העובדים למספר הדרוש לצורך הבטחת פעילותו החיונית). 

נכון למועד הוצאת עדכון זה, לא צומצמו תחומי הפעילות שבתוספת. בממשלה מתבצעת כל העת חשיבה כדי לבלום או לצמצם את התפשטות הנגיף, כולל רעיונות לצמצום נוסף בתחומי הפעילות, אבל אלו טרם הבשילו לכדי חקיקה מחייבת. 

עסקים אחרים שאינם נכללים בתוספת, רשאים להמשיך לעבוד ובלבד שלא ישהו במקום העבודה בו זמנית יותר מ- 10 עובדים או 30% ממצבת כוח העובדים, על פי הגבוה מביניהם. זאת, רק אם פעילותם של אותם עסקים לא נאסרה כליל מכוח תקנות שעת חירום הגבלת פעילות (כמו פעילות של קניונים, דיסקוטקים, לונה פארק, עסק לטיפול לא רפואי בגוף האדם וכדומה). 

מאז תחילת משבר הקורונה ועד היום, גם לאחר התקנת הצווים והתקנות השונים שנועדו להתמודד עם הנגיף, אין צורך ולא נדרש אישור ייעודי ממי ממשרדי הממשלה, על מנת להמשיך בפעילות העסק. 
כן, חשוב עוד להדגיש שבשלב זה לא נקבעה חובה, ולא ניתנה על ידי המדינה כל הנחייה למקומות העבודה, להנפיק אישורים ולהעבירם לעובדים המועסקים בהם, וכי המדינה לא הנפיקה אישורי מעבר לבאים למקומות העבודה. 
כמובן שאם יחול שינוי במצב, נעדכנכם בדבר.

על רקע דיווחים שונים על אכיפה שגויה מצד המשטרה כנגד נהגים שנסעו לעבודתם, נבקש להבהיר שוב שהתקנות אינן מגבילות נסיעות לעבודה של מי שמותר לו לעבוד לפי התקנות. 
העברנו ביום חמישי דוגמאות בדבר אכיפה שגויה כזו למשרד לביטחון הפנים, ולמשרד הכלכלה ובהמשך לכך המשטרה חידדה את ההנחיות לשטח על מנת למנוע טעויות מהסוג הזה היום. 
ההבהרה שבקישור זה בנושא , עדיין רלוונטית.

מי מכם שבכל זאת נתקל באכיפה שגויה מוזמן לפנות אל מוקד הקורונה של המשטרה במספר 110 שם מעודכנים בהנחיות לשטח. במקביל ככל שזה קורה, נא עדכנו גם אותנו בהקדם

להלן שורה של עדכונים רגולטורים ואחרים שהעלינו בימים האחרונים לאתר הלשכה, לעיונכם ושימושכם:

הארכת תוקף ודחיית מועדים של אישורים רגולטורים ועיצומים

תקנות שעת חירום הגבלת פעילות (תיקון) – נגיף קורונה

דיני עבודה – שאלות ותשובות על זכויות עובדים, מעסיקים ויציאה לחל”ת בתקופת משבר הקורונה 

הגדלת מגבלת סכום הפקדת שיק בודד בסלולר

רשות המסים תכיר, לצורך ניכוי מס תשומות, בהעתק חשבונית עבורעסקאות שבוצעו החל מיום 1.3.2020 ועד ליום 31.5.2020

משרד להגנת הסביבה מאשר דחיית הגשת דיווחים והפקדת כספים במסגרת דרישות חוקי הפיקדון, השקיות, האריזות ופסולת אלקטרונית 

ועדת המכסות מפרסמת מספר הודעות על דחיית מועדים והארכת תוקף רשיונות 

המומחים שלנו ממשיכים לעמוד לרשותכם

לכל העדכונים על משבר הקורונה, לחצו כאן.